Bierzmowanie

Sakrament bierzmowania wraz z chrztem i Eucharystią należy do "sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego", którego jedność powinna być zachowywana. Należy zatem wyjaśniać wiernym, że przyjęcie tego sakramentu jest konieczne jako dopełnienie łaski chrztu. Istotnie, "przez sakrament bierzmowania (ochrzczeni) jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej".

(Katechizm Kościoła Katolickiego, nr 1285) 

Dopuszczenie do Sakramentu Bierzmowania wymaga przedstawienia następujących dokumentów:

 • metryka Chrztu Świętego,
 • uzupełniony "Indeks Kandydata do Sakramentu Bierzmowania"
 • zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej lub ostatnie świadectwo katechizacji,
 • zgoda Proboszcza na przyjęcie Bierzmowania w naszej Parafii (dotyczy osób spoza Parafii Rytel)

Kto może zostać Świadkiem Bierzmowania? Ten kto spełnia następujące warunki:

 • jest wyznaczony przez przyjmującego bierzmowanie albo przez jego rodziców i posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania,
  ukończył szesnaście lat,
 • jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić,
 • jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej,
 • nie jest ojcem lub matką przyjmującego bierzmowanie.
 • Wypada, aby świadkiem był ktoś z chrzestnych bierzmowanego (Kodeks Prawa Kanonicznego Kan. 892 - 893).